Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 1. Do priestoru ubytovacej časti nášho zariadenia Vás uvedie pracovník recepcie zodpovedný za Váš bezproblémový pobyt.
 2. V ubytovacej časti koliby môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží na nahliadnutie pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení).
 3. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 4. Penzión poskytuje klientovi služby minimálne v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je penzión zatriedený.
 5. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci prevádzkovateľa.
 6. Hosť sa nesmie na izbe ani v iných priestoroch objektu hlučne zabávať, hlasno počúvať rozhlasový a televízny program. V čase od 22.00 do 6.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 7. V deň príchodu sa môže hosť ubytovať od 14.00 hod. do 19.00 hod. Ak hosť požaduje ubytovanie po 22. 00 hod, je potrebné túto požiadavku nahlásiť vopred na t.č. 0917 440 604.
 8. Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
 9. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.
 10. V deň odchodu je potrebné opustiť izbu max. do 11.00 hod.
 11. Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 12. Raňajky v reštaurácii sa podávajú v čase od 08:00 do 10:00. Po osobnej dohode s pracovníčkou recepcie je možnosť dohody individuálneho času podávania raňajok.
 13. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 14. Na izbe alebo v spoločenských priestoroch nesmie hosť premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do telefónnych aparátov, rozhlasových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 15. Pred odchodom z izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe, uzamknúť vstupné dvere a kľúč odovzdať na recepcii penziónu. Ak ubytovaný odchádza skoro ráno je potrebné uzamknúť vstupné dvere a kľúče vhodiť do schránky na to určenej vedľa vchodových dverí.
 16. V objekte a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.) Inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 17. Vo všetkých priestoroch penziónu je prísny zákaz fajčenia.
 18. Ak hosť dodatočne počas pobytu požiada o predĺženie pobytu, môže mu prevádzkovateľ ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 19. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 20. Hosťom nie je dovolené vziať na izbu športové náradie.
 21. V každej izbe sa nachádza pripojenie na internet káblové a bezdrôtové, WIFI, ktoré môže hosť využiť bezplatne.
 22. Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky zriadenia prijíma zodpovedný vedúci prevádzkovateľa, príp. prevádzkar.
 23. Akékoľvek poruchy na zariadení alebo jeho časti je ubytovaný povinný ohlásiť recepcii (po 22:00 hod. na tel: +421 917 440 604; v prípade potreby použiť tel. čísla 112, 158).
 24. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 25. Hosť má právo parkovať na parkovisku pred objektom, ktoré je monitorované kamerovým systémom, ale nie je strážené strážnou službou.
 26. Za stratu každého kľúča účtujeme 16,60 €.
 27. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach hotela zodpovedá ubytovaná osoba a hosť podľa platných predpisov právneho poriadku.
 28. Miestna daň nie je zahrnutá v cene ubytovania. Na základe Rozhodutia mesta Ružomberok je k pobytu pripočítavaná sumou 1,20€/os/noc.
 29. Tento ubytovací poriadok bol schválený vedením spoločnosti Černovské drevenice, s. r. o. ako prevádzkovateľom ubytovaco-reštauračného zariadenia a je platný od 1. júna 2009.
Zdieľajte s
#udobrehopastiera
Partner zariadenia: